Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů ( GDPR)

Protože si vážíme vaší důvěry, klademe si za cíl v naší společnosti London Club s.r.o. chránit vaše data a soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme nejen dle souladu s povinnostmi vyplívajících z právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, ale také s řádnou péčí a morální odpovědností. Data, která vznikají používáním našeho internetového obchodu, používáme proto, abychom mohli zlepšovat naše služby a poskytovat kvalitní servis.

Účely zpracování:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení dotazů
 • cílená nabídka zboží a služeb
 • marketingové akce

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnou ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívají službu Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je London Club, s.r.o., se sídlem Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ: 01571451, DIČ: CZ01571451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, spisová značka: C 78638 (dále jen: „správce“).

I.2. Kontaktní údaje na správce jsou:

 • adresa: Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
 • email: info@londonclub.cz
 • telefon: + 420 774 150 170

I.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

I.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

II.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

II.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

II.3. Správce zpracovává údaje, které jsou v objednávkovém formuláři uvedené jako povinné za účelem vyřízení objednávky. Jedná se zejména o jméno, příjemní, doručovací adresu a email. Emailová adresa je nutná pro vyřízení objednávky zejména vzhledem k podstatě provozování eshopu, tj. prodej zboží distančním způsobem (mimo sídlo prodejce), a to zejména pro potvrzení objednávky a informování o expedování objednávky.

II.4. Souhlas pro zpracování osobních údajů je vyžadován v případě zasílání obchodních sdělení (např. newsletter) a dále telemarketing. Uvedené může správce vykonávat i bez předchozího souhlasu v případě, že se jedná o zákazníka eshopu, nicméně tento může projevit nesouhlas s takovým nakládáním s osobními údaji, a to prostřednictvím emailové komunikace nebo telefonicky. V případě nových zákazníků eshopu budou tito dotázání prostřednictvím objednávkového formuláře, zda souhlasí se zpracováním osobních údajů.

II.5. Správce zpracovává automaticky informace týkající se návštěvy webových stránek, jako jsou IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, jakož i informace týkající samotného pohybu na webových stránkách, vyhledávání apod., a to zejména za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a lepší orientaci návštěvníků webových stránek. Takové informace jsou vzhledem k jejich povaze zcela anonymizované a nelze je přiřadit k jednotlivým osobám.

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

III.1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

III.2. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě následujících zákonných důvodů:

Plnění a uzavření smlouvy:

 • zpracovávané údaje: osobní údaje klientů (jméno, příjmení, bydliště) a informace o objednaném zboží,
 • účel zpracování: vyřízení objednávky, odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář, vedení účetnictví, péče o zákazníky
 • zdroj údajů: objednávkový formulář,
 • zpracovatelé: subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti.

Oprávněné zájmy:

 • zpracovávané údaje: e-mailová adresa a informace o objednaném zboží, informace o objednaném zboží, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy, kontaktní údaje,
 • účel zpracování: poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server (zlepšování našich služeb), uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci
 • zdroj údajů: informace z objednávek, objednávkový formulář, pohyb uživatele na webu, registrace,
 • zpracovatelé: mailingové služby, subdodavatelé, webhostingové služby, Heureka.cz.

Souhlas:

 • zpracovávané údaje: e-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory,
 • účel zpracování: marketing a propagace webu, zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu
 • zdroj údajů: formulář pro newsletter, registrační formulář, e-mailová komunikace,
 • zpracovatelé: cloudová úložiště, mailingové služby, webhostingové služby.

 

IV. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IV.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

IV.2. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

IV.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV.4. Uchování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění povinností správce, vyplývajících zejména ze smlouvy a z obecných právních předpisů.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V.1. Příjemci osobních údajů jsou především subdodavatelé správce, tj. osoby, které se podílejí na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy. Dále se jedná o soby zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osoby zajišťující marketingové služby.

V.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to zejména ve vztahu k přijímání mailingových služeb.

 

VI. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR:
  • jedná se o právo na poskytnutí informací o evidovaných vlastních údajích, jakož i právo na poskytnutí kopie, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR:
  • jedná se o situace, kdy získané údaje jsou chybné či neúplné,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR:
  • právo na výmaz osobních údajů se týká především údajů získaných na základě souhlasu. Ve vztahu ke zpracovaným údajům získaným na základě jiného titulu (např. plnění ze smlouvy) je správce oprávněn uchovávat informace po dobu až 15 let, a to z důvodu případných budoucích sporů,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR:
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány na základě jiného právního titulu, že je souhlas, lze na základě konkrétních důvodů vznést námitku proti zpracovávání takových údajů,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:
  • a to aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce .

VI.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VII.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

VII.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.

VII.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

VIII.1. Správce údajů předává osobní údaje dopravci za účelem doručení zboží, a to zejména jméno, příjemní a adresu subjektu údajů.

VIII.2. Správce údajů předává osobní údaje externí agentuře v případě porušení smlouvy, a to v míře nezbytné pro účely zajištění práva a chránění oprávněných zájmů správce údajů. Před tímto předáním je subjekt údajů vyzván k nápravě jednání zakládajícího porušení smlouvy a je informován a případném předání externí agentuře.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

IX.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

IX.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

IX.4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.